Tag Archives: กล้องวงจรปิด

Written on Dec, 18, 2014 by in | Leave a comment

การที่เราจะเลือกหากล้องวงจรปิดในการใช้งานสิ่งที่เราต้องรู้ว่ากล้องวงจรปิดนั้นมีความพิเศษในตัวของมันข้อไหน เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเรา กล้องแต่ละตัวหรือแต่ละชนิดย่อมมีข้อจำกัดหรือความพิเศษที่ต่างกัน ข้อจำกัดหรือลักษณะพิเศษของกล้องวงจรปิดมีดังนี้ ความพิเศษของกล้องวงจรปิดในด้านอุปกรณ์ส่วนประกอบของตัวกล้อง ด้านความคงทนต่อสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกล้องแต่ละตัวต้องมีการติดตั้งในสถานที่ต่างๆไม่เหมือนกัน ความคงทนของกล้องต้องเหมาะที่จะนำไปใช้งานได้กับทุกๆสถานที่ บางครั้งอาจต้องนำไปติดในที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรืออาจจะทั้งตากแดดและตากฝน กล่องของตัวกล้องต้องสร้างด้วยโลหะพิเศษที่อาจทนด้านความร้อนสูงได้ หรืออาจทนทั้งความร้อนสูง และกันน้ำได้ด้วย ความพิเศษของกล้องวงจรปิดในด้านอุปกรณ์ภายในกล้อง ตั้งแต่เลนส์ของกล้อง เครื่องบันทึกภาพ จอรับภาพ ส่วนต่างๆเหล่านี้ในกล้องแต่ละตัวมีความพิเศษไม่เหมือนกัน อย่างเช่นเลนส์บางชนิดมีคุณภาพพิเศษสามารถจับภาพในที่มืดได้ดี หรือเป็นเลนส์ที่คงทนไม่เสื่อมสภาพง่ายแม้ต้องอยู่กลางแดดกลางฝนนานๆ รวมทั้งความพิเศษของเครื่องบันทึกภาพก็เป็นข้อสำคัญเช่นกัน ความพิเศษของกล้องวงจรปิดในด้านการจับมุมภาพ เนื่องจากกล้องบางตัวเป็นแบบติดไว้ได้คงที่ แต่บางตัวสามารถปรับมุมรับภาพได้รอบด้าน ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ของกล้องเป็นข้อที่บ่งบอกถึงคุณภาพของกล้อง ยิ่งกล้องวงจรปิดที่มีคุณสมบัติพิเศษในหลายๆด้าน ประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะดีตามไปด้วยแต่แน่นอนว่าราคาก็จะสูงด้วยเช่นกัน

Continue Reading...